แคมเปญทั้งหมด

ทำแสนได้แสน!

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: วันนี้ - 31 ธ.ค. 2560

MTL Six Packs แจกเงินแสน!!

 

ขั้นตอนการร่วมสนุก

 1. เก็บสะสม E-Stickerให้ได้มากที่สุด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ที่มียอดสะสมE-Sticker สูงสุดจำนวน82ท่านแรก รับของรางวัลดังนี้
  1. อันดับที่ 1 – 10 รับ iPad Mini WiFi 128GB มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท
  2. อันดับที่ 11 – 18 รับ Fitbit Charge 2 มูลค่ารางวัลละ 7,490 บาท
  3. อันดับที่ 19 – 32 รับ Fitbit Alta มูลค่ารางวัลละ 5,990 บาท
  4. อันดับที่ 33 – 52 รับ SF First Class Gift Voucher 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 1,600 บาท
  5. อันดับที่ 53 – 82 รับ SF Gift Voucher 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 400 บาท
 2. สำหรับผู้ที่มียอดสะสม E-Sticker ครบ 100,000 ดวง เป็นท่านแรก รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
 3. สำหรับผู้ที่มียอดสะสม E-Sticker ครบ 100,000 ดวง ท่านที่ 2 รับ แพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม Amatara Wellness Resort จังหวัดภูเก็ต สำหรับ 2 ท่าน

 

หมายเหตุ

 1. กรณีผู้ได้รับรางวัลในอันดับที่ 1- 82 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วและยังได้รับรางวัลในข้อ 2 หรือ 3 ด้วย ทางโครงการ MTL Six Packs ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับรางวัลเลือกรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 2. จำกัดของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. โครงการ MTL Six Packs จะมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกที่สะสม E-Sticker ได้สูงสุดตามลำดับที่กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 2. สมาชิกจะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ โดยไปที่ “การตั้งค่า > ข้อมูลส่วนตัว” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล
 3. โครงการ MTL Six Packs จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์และ “ข้อความ” ในแอปพลิเคชัน MTL Six Packs ผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลตามประกาศจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง E-mail หรือช่องทางอื่นใดตามที่โครงการฯ กำหนด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
 4. โครงการ MTL Six Packs จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ตอนยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 21 มกราคม 2561 โดยโครงการฯ จะจัดส่งของรางวัลให้เพียง 1 ครั้ง หากของรางวัลถูกตีกลับหรือไม่มีผู้รับของรางวัล ทางโครงการฯ จะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลมารับของรางวัลที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ของรางวัลถูกตีกลับทางไปรษณีย์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 5. รางวัลเงินสด 100,000 บาท และรางวัลแพ็กเกจที่พักโรงแรม Amatara Wellness Resort จำกัดเพียงอย่างละ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 6. ในกรณีที่มีผู้สะสม E-Sticker ในแต่ละอันดับได้คะแนนสะสมเท่ากันหลายท่าน ทางโครงการ MTL Six Packs จะมอบสิทธิ์ในการให้ของรางวัลแก่ผู้ที่สะสม E-Sticker ได้ถึงอันดับดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน
 7. พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล แพ็กเกจที่พัก Amatara อย่างไรก็ตาม พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ยังมีสิทธิ์รับของรางวัลอื่นๆ ตามอันดับ E-Sticker ที่สะสมได้และตามเงื่อนไขที่กำหนด
 8. เงื่อนไขการใช้ของรางวัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิขาดตามดุลพินิจของโครงการ MTL Six Packs และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. โครงการ MTL Six Packs ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัลหากตรวจพบการทุจริตในการร่วมกิจกรรมไม่ว่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 12. โครงการ MTL Six Packs ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัลและ รายละเอียดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 --