เงื่อนไขการได้รับ E-Sticker 2019


 

กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ MTL SIX PACKS และการสะสม E-Sticker

การสะสม E-Sticker: สมาชิกโครงการสามารถสะสม E-Sticker จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 1. Power Body Pack การออกกำลังกาย:

คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 42,000 ดวงต่อปี ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การเดิน คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการเดินของคุณในแต่ละวัน โดยจำนวน E-Sticker ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนก้าวเดินของคุณในวันนั้นๆ แอปพลิเคชันจะนับจำนวนก้าวเดินจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์นับจังหวะการเดินที่คุณสวมใส่* โดยระบบจะคำนวณจำนวน E-Sticker และคุณจะได้รับ E-Sticker จากการเดินต่อวันในเวลา 23.45 น. ของวันถัดไป รายละเอียดการได้รับ ESticker มีดังนี้

 

จำนวนก้าวเดินต่อวัน จำนวน E-Sticker ที่ได้รับ (ดวง)
7,500 –  9,999 ก้าวเดิน 50
10,000 – 14,999 ก้าวเดิน 120
ตั้งแต่ 15,000 ก้าวเดินขึ้นไป 150

 

*กิจกรรมการเดินสามารถเข้าร่วมได้ต่อเมื่อคุณสวมใส่อุกรณ์นับจังหวะการเดินที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชัน ได้แก่ Fitbit, Jawbone, Garmin, Apple Watch และ Apple Health แอปพลิเคชันใน ไอโฟน (iPhone), Samsung Gear Fit S-Health แอปพลิเคชันใน Samsung และ Google Fit

 

ตัวอย่าง จำนวนก้าวเดิน 8,500 ก้าว ในวันที่ 1 กรกฎาคม จะได้รับ E-Sticker 50 ดวง ในเวลา 23.45 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม เป็นต้น

 

 1. Pure Medical Pack การตรวจสุขภาพ:

คุณสามารถสะสม ESticker ได้สูงสุด 34,000 ดวงต่อปี สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพฟัน การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) โดยการถ่ายรูปใบเสร็จ ใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งผลการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน

 

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะสม ESticker จากการวัดค่าดัชนีมวลกาย โดยการกรอกข้อมูลน้ำหนัก และส่วนสูงในหน้า การตั้งค่า > ข้อมูลส่วนตัวในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ จำนวน ESticker ที่คุณได้รับ จะขึ้นอยู่กับค่าดัชนีมวลกายของคุณ จำนวน ESticker ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

รายละเอียดการตรวจสุขภาพ สิทธิในการได้รับ E-Sticker ต่อปี / ผลการประเมินการตรวจสุขภาพ จำนวน E-Sticker ที่ได้รับต่อครั้ง (ดวง)
การตรวจสุขภาพประจำปี
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้จากการตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆ ปี
1 ครั้ง/ ปี 15,000
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆ ปี
1 ครั้ง/ ปี 2,000
การตรวจสุขภาพฟัน*
คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการตรวจสุขภาพฟันในทุกๆ ปี
*การตรวจสุขภาพฟันคือการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์
1 ครั้ง/ ปี 2,000
การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 4,000 ดวงต่อปี จากการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ โดยสามารถทำได้สูงสุด 4 ครั้งต่อปี (รายไตรมาส)
น้อยกว่า 52 คะแนน 200
52 – 80 คะแนน 600
ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 1,000
การตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 10,000 ดวงต่อปี จากการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง โดยคุณสามารถทำได้สูงสุด 4 ครั้งต่อปี (รายไตรมาส) จากเครื่องชั่งน้ำหนัก TANITA หรือ InBody เท่านั้นโดยเกณฑ์จะมาจาก
เครื่องชั่งน้ำหนัก TANITA : ดูที่หัวข้อ Visceral Fat Rating
เครื่องชั่งน้ำหนัก InBody : ดูที่หัวข้อ Visceral Fat Level
ระดับ 1 – 4 2,500
ระดับ 5 – 9 1,500
ระดับ10 – 14 750
ตั้งแต่ระดับ 15 ขึ้นไป 500
ดัชนีมวลกาย / Body mass index ( BMI)*
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 1,000 ดวง จากการตรวจค่าดัชนีมวลกาย
น้อยกว่า 18.5 800
18.5 – 22.9 1,000
23.0 – 24.9 500
ตั้งแต่ 25.0 ขึ้นไป 200

 

 • ระบบจะคำนวณ E-Sticker ที่คุณจะได้รับและอัปเดตภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ส่งข้อมูล
 • คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการตรวจสุขภาพประจำปีครบทุกรายการตามโปรแกรมหรือแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพฟัน และการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง โดยการถ่ายรูปใบรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ใบรับรองแพทย์ ใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน MTL SIX PACKS
  • การตรวจสุขภาพประจำปี: รูปถ่ายใบรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปีที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น โดยจะต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน วัน / เดือน / ปี ชื่อของโรงพยาบาล ชื่อผู้ขอ E-Sticker ต้องตรงกับชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชันภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี
  • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือการตรวจสุขภาพฟัน: รูปถ่ายใบเสร็จ หรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลีนิกเท่านั้น โดยจะต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน วัน / เดือน / ปี ชื่อของโรงพยาบาลหรือคลินิก ชื่อผู้ขอ E-Sticker ต้องตรงกับชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หรือการตรวจสุขภาพฟัน และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชันภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จหรือใบรับรองแพทย์
  • การตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง: รูปถ่ายใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) จากเครื่องชั่งน้ำหนัก TANITA หรือ InBody เท่านั้น โดยจะต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ค่า Visceral Fat Rating หรือ Visceral Fat Level และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชันภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)

 

 • รูปถ่ายใบเสร็จ ใบรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ใบรับรองแพทย์ และใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง 1 ใบ สามารถขอรับ E-Sticker ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี
 • *E-Sticker ที่จะได้รับจากค่า BMI จะถูกคำนวณเมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขที่โครงการ MTL SIX PACKS กำหนด โดย E-Sticker นี้จะได้รับเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง และจำนวน E-Sticker ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับค่าน้ำหนัก และส่วนสูงที่คุณอัปเดตข้อมูลครั้งแรกในแต่ละปี

 

 1. Pleasure Pack การมีจิตใจเบิกบาน:

คุณสามารถสะสม ESticker ได้สูงสุด 3,000 ดวงต่อปี สำหรับกิจกรรมการมีจิตใจเบิกบานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 • การทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการท่องเที่ยวโดยเครื่องบินที่โครงการฯกำหนด

คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้ตั้งแต่ 200 – 600 ดวงต่อครั้ง สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้

 

กิจกรรม จำนวน E-Stickerที่ได้รับต่อครั้ง (ดวง)
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 200
การเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน 600

 

โดยการถ่ายรูปใบเสร็จที่เข้าใช้บริการและอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อแลกรับ E-Sticker โดยคุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 3,000 ดวงต่อปี  สำหรับการทำกิจกรรมการมีจิตใจเบิกบานทั้งหมด ทั้งนี้ การรับ E-Sticker จะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ รูปถ่ายบัตรชมภาพยนตร์ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี เลขที่นั่ง ชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชม และชื่อสถานที่ให้บริการ
 • การเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน รูปถ่าย Boarding Pass ของสายการบินใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ชื่อสายการบิน โดยชื่อผู้ขอ E-Sticker ต้องตรงกับชื่อที่ระบุใน Boarding Pass
 • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชมภาพยนตร์ตามที่ระบุในบัตรชมภาพยนตร์หรือวันที่เดินทางตามที่ระบุใน Boarding Pass
 • บัตรชมภาพยนต์และ Boarding Pass 1 ใบ/ฉบับ สามารถใช้รับ E-Sticker ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • คุณจะได้รับ E-Sticker ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่อัปโหลดรูปถ่ายบัตรชมภาพยนตร์หรือ Boarding Pass
 • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี

 

 1. Perfect Food Pack การทานอาหารที่มีประโยชน์:

คุณสามารถสะสม ESticker ได้สูงสุด 8,000 ดวงต่อปี  สำหรับกิจกรรมการทานอาหารที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • การซื้อผักและผลไม้สด

คุณสามารถสะสม E-Sticker 250 ดวงต่อการซื้อผักและผลไม้สดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ โดยวิธีการสะสม E-Sticker มีวิธีการดังต่อไปนี้

 • ถ่ายรูปใบเสร็จและอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อแลกรับ ESticker จากกิจกรรมการซื้อผักและผลไม้สดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ

โดยการรับ ESticker จะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • ซื้อผักหรือผลไม้สดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีระบบสมาชิกเท่านั้น
  • รูปถ่ายใบเสร็จต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ รายการสินค้าผักหรือผลไม้สด ราคา วัน /เดือน / ปี Tax ID ชื่อและหมายเลขสมาชิกของซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นๆ และชื่อของซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • ชื่อผู้ขอ E-Sticker ต้องตรงกับชื่อที่ระบุในใบเสร็จ หรืออนุโลมกรณีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น และในกรณีที่ระบบสมาชิกของซุปเปอร์มาร์เก็ตระบุเฉพาะหมายเลขสมาชิกเพียงอย่างเดียว ผู้ขอ E-Sticker ต้องทำการอัปโหลดภายใต้หมายเลขสมาชิกเดียวกันของซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นๆ ตลอดโครงการ
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าตามที่ระบุในใบเสร็จ
  • ใบเสร็จต้องมีราคาการซื้อผักและผลไม้สดรวมกันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถใช้รับ E-Sticker ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ระบบจะคำนวณ E-Sticker ที่คุณจะได้รับภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่อัปโหลดรูปถ่าย
  • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี
 • การซื้อผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL SIX PACKS

คุณสามารถสะสม E-sticker ได้ 250 ดวงต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six Packs ตามเงื่อนไขในการรับ E-Sticker ตามที่โครงการกำหนด โดยมีวิธีการสะสม E-Sticker ดังต่อไปนี้

 • ถ่ายรูปใบเสร็จและอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อแลกรับ ESticker จากกิจกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL SIX PACKS

โดยการรับ ESticker จะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • รูปถ่ายใบเสร็จต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน ได้แก่รายการการซื้อผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six Packs วัน / เดือน / ปี Tax ID
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  • ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถใช้รับ E-Sticker ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ระบบจะคำนวณ E-Sticker ที่คุณจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่อัปโหลดรูปถ่าย
  • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี

 

 

 1. Protection Pack การเตรียมรับมือโรคภัย

คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 3,000 ดวงต่อปี สำหรับกิจกรรมการเตรียมรับมือโรคภัย จากการทำกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดดังต่อไปนี้

 

 • สมาชิกโครงการรับ E-Sticker 3,000 ดวงต่อปี เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในโครงการ MTL SIX PACKS อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ โดยสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว หรือสมาชิกโครงการได้ชำระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สถานะของสมาชิกโครงการที่มีผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ MTL SIX PACKS จะเปลี่ยนจากระดับ Regular เป็น Premium และสถานะ Premium จะยังคงอยู่ต่อไปสำหรับในปีต่ออายุ เมื่อคุณได้ชำระเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมในปีนั้นๆ แล้ว

 

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ MTL SIX PACKS ได้แก่

 

การซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบวงเงินแน่นอน
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบวีไอพี
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย
 • สัญญาเพิ่มเติมซีไอ เพอร์เฟค แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง
 • สัญญาเพิ่มเติมมัลติเพิล ซีไอ
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม
 • บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย สมาร์ท ลีฟวิ่ง
 • สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์
 • สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้
 • สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน

 

 1. Personal Accomplishment Pack การพิชิตเป้าหมาย

คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 10,000 ดวงต่อปี สำหรับการพิชิตเป้าหมาย รวมถึงการสมัครเข้าใช้บริการแอปพลิเคชั่น ตามข้อกำหนดของกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น คุณจะได้รับ E-Sticker 100 ดวงทันทีเมื่อสมัครและกรอกข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชั่นครบถ้วน โดย E-Sticker นี้จะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • อัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชั่น คุณจะได้รับ E-Sticker 500 ดวงทันทีเมื่ออัปเดตข้อมูลของคุณในแอปพลิเคชั่น ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย E-Sticker นี้จะได้รับปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละปีนั้นจะได้รับต่อเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณในแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
 • การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ที่ทางโครงการ MTL SIX PACKS เป็นผู้จัด คุณจะได้รับ E-sticker สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมและสแกน QR Code ที่บูธของ MTL SIX PACKS โดยจำนวน E-Sticker แต่ละกิจกรรมเป็นไปตามที่ทางโครงการ MTL SIX PACKS กำหนด
 • การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นรายวัน คุณจะได้รับ E-Sticker 6 ดวง สำหรับการเข้าใช้แอปพลิเคชั่นในแต่ละวัน
 • การพิชิตการแข่งขัน คุณจะได้รับ E-Sticker 1,000 ดวงต่อ 1 การพิชิตการแข่งขันที่จัดขึ้นตามที่ระบุในแอปพลิเคชั่น ดังนี้
  • ทุกอันดับที่สามารถผ่านเข้าเส้นชัยจะได้รับ E-sticker 1,000 ดวง ต่อ 1 การพิชิตแข่งขัน
  • ระบบจะคำนวณระยะทางที่เดินได้จากจำนวนก้าวเดินของคุณ โดยสูตรการคำนวณระยะทางคือ
   • ระยะทางที่เดินได้ (km) = จำนวนก้าวเดิน x 0.65 m / 1,000
  • ระบบจะประมวลผลการแข่งขัน และจัดอันดับผลการแข่งขันจากจำนวนก้าวเดินทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน โดยจะจัดลำดับของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกต้นชั่วโมง
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใช้แอปพลิเคชั่น MTL SIX PACKS ภายในระยะเวลาการแข่งขันเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการเดินกับแอปพลิเคชันของอุปกรณ์นับก้าวเดินมายังแอปพลิเคชั่น MTL SIX PACKS กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ได้เข้าใช้แอปพลิเคชั่นภายในระยะเวลาการแข่งขัน ข้อมูลการเดินของผู้เข้าร่วมแข่งขันจะไม่ถูกคำนวณเป็นระยะทางในการแข่งขัน และจำนวนระยะทางจะไม่รวมในการจัดอันดับการแข่งขัน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ MTL SIX PACKS และการสะสม E-Sticker

 1. โครงการ MTL SIX PACKS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กิจกรรมต่างๆ และจำนวน E-Sticker ที่ระบุไว้ในโครงการ MTL SIX PACKS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เงื่อนไขการขอรับ E-Sticker เป็นไปตามที่โครงการ MTL SIX PACKS กำหนด ทั้งนี้โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี
 3. E-Sticker เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ MTL SIX PACKS หรือแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 4. E-Sticker ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสะสมจะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และไม่สามารถยกยอดมาสะสมในปีถัดไปได้
 5. ผลการตัดสินของโครงการ MTL SIX PACKS ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ
 --