เงื่อนไขการได้รับ E-Sticker 2021


 

กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ MTL Six Packs และการสะสม E-Sticker

การสะสม E-Stickerสมาชิกโครงการสามารถสะสม E-Sticker
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 

1. Power Body Pack การออกกำลังกาย:

คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 12,000 ดวงต่อปี ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การเดิน คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการเดินของคุณในแต่ละวัน โดยจำนวน E-Sticker
  ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนก้าวเดินของคุณในวันนั้นๆแอปพลิเคชันจะนับจำนวนก้าวเดินจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์นับการเดินที่คุณสวมใส่* โดยระบบจะคำนวณจำนวน E-Sticker และคุณจะได้รับ E-Sticker จากการเดินภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชันล่าสุด

รายละเอียดการได้รับ ESticker มีดังนี้

จำนวนก้าวเดินต่อวัน จำนวน E-Sticker ที่ได้รับ (ดวง)
5,000 – 7,499 ก้าวเดิน 20
7,500 –  9,999 ก้าวเดิน 50
10,000 – 14,999 ก้าวเดิน 100
ตั้งแต่ 15,000 ก้าวเดินขึ้นไป 120

 

*กิจกรรมการเดินสามารถเข้าร่วมได้ต่อเมื่อคุณสวมใส่อุปกรณ์นับจังหวะการเดินหรือโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันได้แก่ Fitbit, Garmin, Apple Watch และแอปพลิเคชัน Apple Health  (สำหรับ iPhone),Samsung Gear Fit และแอปพลิเคชัน S-Health (สำหรับ Samsungและแอปพลิเคชัน Google Fit เท่านั้น

ตัวอย่าง  วันที่ 1 กรกฎาคม A สะสมจำนวนก้าวเดิน 8,500ก้าว และเข้าใช้งานในวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อ Sync ข้อมูล ระบบจะคำนวณคะแนน ซึ่ง Aจะได้รับ E-Sticker 50 ดวง (ของวันที่ 1 กรกฎาคม) ในวันที่ 3 กรกฎาคมเป็นต้น

 

2. Pure Medical Pack การตรวจสุขภาพ:

คุณสามารถสะสม ESticker ได้สูงสุด 5,000 ดวงต่อปี สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพฟัน การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง(Visceral Fat) โดยการถ่ายรูปใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งผลการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะสม ESticker จากการวัดค่าดัชนีมวลกาย โดยการกรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงในหน้า การตั้งค่า ข้อมูลส่วนตัว” ในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ จำนวน ESticker ที่คุณได้รับ จะขึ้นอยู่กับค่าดัชนีมวลกายของคุณ จำนวน ESticker
ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจสุขภาพ จำนวนครั้งในการได้รับ E-Sticker ต่อปี ผลการประเมินการตรวจสุขภาพ จำนวน E-Sticker ที่ได้รับต่อครั้ง (ดวง)
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆ ปี
1 ครั้ง/ ปี 1,000
การตรวจสุขภาพฟัน(1)
คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการตรวจสุขภาพฟันในทุกๆ ปี
(1)การตรวจสุขภาพฟันคือการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์
1 ครั้ง/ ปี 1,000
การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 500 ดวงต่อปี จากการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ โดยสามารถทำได้สูงสุด
1 ครั้ง/ปี น้อยกว่า 52 คะแนน 100
52 – 80 คะแนน 300
ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 500
การตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral
Fat
)
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 2,000 ดวงต่อปี จากการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
TANITA หรือ InBody เท่านั้นโดยเกณฑ์จะมาจาก
เครื่องชั่งน้ำหนัก TANITA : ดูที่หัวข้อ Visceral Fat Rating
เครื่องชั่งน้ำหนัก InBody : ดูที่หัวข้อ Visceral Fat Level
1 ครั้ง/ ปี ระดับ 1 – 4 2,000
ระดับ 5 – 9 1,000
ระดับ10 – 14 800
ตั้งแต่ระดับ 15 ขึ้นไป 500
ดัชนีมวลกาย / Body mass index (BMI)(2)
คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 500 ดวง จากการตรวจค่าดัชนีมวลกาย
1 ครั้ง/ ปี น้อยกว่า 18.5 300
18.5 – 22.9 500
23.0 – 24.9 300
ตั้งแต่ 25.0 ขึ้นไป 100

 

 • ระบบจะคำนวณ E-Sticker ที่คุณจะได้รับและอัปเดตภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ส่งข้อมูล
 • คุณสามารถสะสม E-Sticker จากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพฟัน และการตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้องโดยการถ่ายรูปใบรับรองแพทย์ ใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน MTLSix Packs
  • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือการตรวจสุขภาพฟัน: รูปถ่ายใบเสร็จ หรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลีนิกเท่านั้น โดยจะต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน วัน / เดือน / ปี ชื่อของโรงพยาบาลหรือคลินิก ชื่อผู้ขอ E-Sticker ต้องตรงกับชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หรือการตรวจสุขภาพฟัน และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชันภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จหรือใบรับรองแพทย์
  • การตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง: รูปถ่ายใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) จากเครื่องชั่งน้ำหนัก TANITA หรือ InBody เท่านั้น โดยจะต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน ต้องระบุ วัน /เดือน / ปี ค่า Visceral Fat Rating หรือ Visceral Fat Level และอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชันภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)
 • รูปถ่ายใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ และใบรายงานผลตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง 1 ใบ สามารถขอรับ E-Sticker ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี
 • (2)E-Sticker ที่จะได้รับจากค่า BMI จะถูกคำนวณเมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขที่โครงการ MTL Six Packs กำหนด โดย E-Sticker นี้จะได้รับเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง และจำนวน E-Sticker ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับค่าน้ำหนัก
  และส่วนสูงที่คุณอัปเดตข้อมูลครั้งแรกในแต่ละปี

 

หมายเหตุ: ระยะเวลาการอัปโหลดรูปภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31พฤษภาคม 2564

 

3. Pleasure Pack การมีจิตใจเบิกบาน:

คุณสามารถสะสม ESticker ได้สูงสุด 500 ดวงต่อปี สำหรับกิจกรรมการมีจิตใจเบิกบานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการท่องเที่ยวโดยเครื่องบินที่โครงการฯกำหนด
กิจกรรม จำนวน E-Sticker ที่ได้รับต่อครั้ง (ดวง) จำนวน E-sticker สูงสุดที่ได้รับ (ดวง)
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 50  300
การเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน 100  200

 

โดยการถ่ายรูปใบเสร็จที่เข้าใช้บริการและอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อแลกรับ E-Sticker โดยคุณสามารถสะสม E-Sticker
ได้สูงสุด 500 ดวงต่อปี  สำหรับการทำกิจกรรมการมีจิตใจเบิกบานทั้งหมด ทั้งนี้ การรับ E-Sticker จะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ รูปถ่ายบัตรชมภาพยนตร์ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี เลขที่นั่ง ชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชม
  และโรงภาพยนตร์ที่ให้บริการ และขอจำกัดการอัปโหลดรูปถ่ายต่อ 1 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น
 • กรณีที่รูปถ่ายที่เคยได้รับคะแนน E-Sticker แล้ว โครงการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติคะแนนให้
 • การเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน รูปถ่าย Boarding Pass ของสายการบินใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องระบุ
  วัน / เดือน / ปี ชื่อสายการบิน โดยชื่อผู้ขอ E-Sticker ต้องตรงกับชื่อที่ระบุใน Boarding Pass
 • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชมภาพยนตร์ตามที่ระบุในบัตรชมภาพยนตร์หรือวันที่เดินทางตามที่ระบุใน Boarding Pass
 • บัตรชมภาพยนต์และ Boarding Pass 1 ใบ/ฉบับ สามารถใช้รับ E-Sticker ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • คุณจะได้รับ E-Sticker ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่อัปโหลดรูปถ่ายบัตรชมภาพยนตร์หรือ Boarding Pass
 • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ: ระยะเวลาการอัปโหลดรูปภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31พฤษภาคม 2564

 

4. Perfect Food Pack การทานอาหารที่มีประโยชน์:

คุณสามารถสะสม ESticker ได้สูงสุด 1,000 ดวงต่อปี  สำหรับกิจกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six Packs

คุณสามารถสะสม E-sticker ได้ 250 ดวงต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six Packs ตามเงื่อนไขในการรับ E-Sticker ตามที่โครงการกำหนด โดยมีวิธีการสะสม E-Sticker ดังต่อไปนี้

ถ่ายรูปใบเสร็จและอัปโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อแลกรับ ESticker จากกิจกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six Packs โดยการรับ ESticker จะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • รูปถ่ายใบเสร็จต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน ได้แก่รายการการซื้อผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six
   Packs วัน / เดือน / ปี Tax ID
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  • ใบเสร็จต้องมีราคาการซื้อผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ MTL Six Packs รวมกันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถใช้รับ E-Sticker ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ระบบจะคำนวณ E-Sticker ที่คุณจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่อัปโหลดรูปถ่าย
  • โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ: ระยะเวลาการอัปโหลดรูปภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31พฤษภาคม 2564

 

5. Protection Pack การเตรียมรับมือโรคภัย

คุณสามารถเปลี่ยนจากระดับ Regular เป็น Premium เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในโครงการ MTL Six Packs
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ สำหรับกิจกรรมการเตรียมรับมือโรคภัย จากการทำกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดดังต่อไปนี้

 

สมาชิกโครงการ จะเปลี่ยนจากระดับ Regular เป็น Premium เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในโครงการ MTL Six Packs อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked) โดยสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว หรือสมาชิกโครงการได้ชำระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สถานะของสมาชิกโครงการที่มีผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ MTL Six Packs จะเปลี่ยนจากระดับ Regular เป็น Premium และสถานะ Premium จะยังคงอยู่ต่อไปสำหรับในปีต่ออายุ เมื่อคุณได้ชำระเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมในปีนั้นๆ แล้ว

 

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ MTL Six Packs ได้แก่

การซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบวงเงินแน่นอน
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบวีไอพี
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย
 • สัญญาเพิ่มเติมซีไอ เพอร์เฟค แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม
 • บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สมาร์ท ลีฟวิ่ง
 • สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์
 • สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้
 • สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน
 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์

 

6. Personal Accomplishment Pack การพิชิตเป้าหมาย

คุณสามารถสะสม E-Sticker ได้สูงสุด 1,500 ดวงต่อปี สำหรับการพิชิตเป้าหมาย รวมถึงการสมัครเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดของกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน คุณจะได้รับ E-Sticker 100 ดวงทันทีเมื่อสมัครและกรอกข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชันครบถ้วน โดย E-Sticker นี้จะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • อัปเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน คุณจะได้รับ E-Sticker 500 ดวงทันทีเมื่ออัปเดตข้อมูลของคุณในแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย E-Sticker นี้จะได้รับปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละปีนั้นจะได้รับต่อเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณในแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันรายวัน คุณจะได้รับ E-Sticker 9 ดวง สำหรับการเข้าใช้แอปพลิเคชันในแต่ละวัน
 • การพิชิตการแข่งขัน คุณจะได้รับ E-Sticker 50 ดวงต่อ 1 การพิชิตการแข่งขันที่จัดขึ้นตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน ดังนี้
  • ทุกอันดับที่สามารถผ่านเข้าเส้นชัยจะได้รับ E-sticker 50 ดวง ต่อ 1 การพิชิตแข่งขัน
  • ระบบจะคำนวณระยะทางที่เดินได้จากจำนวนก้าวเดินของคุณ โดยสูตรการคำนวณระยะทางคือ
   • ระยะทางที่เดินได้ (km) = จำนวนก้าวเดิน x 0.65 m / 1,000
  • ระบบจะประมวลผลการแข่งขัน และจัดอันดับผลการแข่งขันจากจำนวนก้าวเดินทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน
   โดยจะจัดลำดับของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกต้นชั่วโมง
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใช้แอปพลิเคชัน MTL Six Packs ภายในระยะเวลาการแข่งขันเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการเดินกับแอปพลิเคชันของอุปกรณ์นับก้าวเดินมายังแอปพลิเคชัน MTL Six Packs กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ได้เข้าใช้แอปพลิเคชัน ภายในระยะเวลาการแข่งขัน ข้อมูลการเดินของผู้เข้าร่วมแข่งขันจะไม่ถูกคำนวณเป็นระยะทางในการแข่งขัน และจำนวนระยะทางจะไม่รวมในการจัดอันดับการแข่งขัน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ MTL Six Packs และการสะสม
E
-Sticker

 1. โครงการ MTL Six Packs ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กิจกรรมต่างๆ และจำนวน E-Sticker ที่ระบุไว้ในโครงการ MTL Six Packs โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เงื่อนไขการขอรับ E-Sticker เป็นไปตามที่โครงการ MTL Six Packs กำหนด ทั้งนี้โครงการสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี
 3. ระยะเวลาการอัปโหลดรูปภาพเพื่อขอรับ E-Sticker ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564
 4. E-Sticker เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ MTL Six Packs หรือแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ
  และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 5. E-Sticker ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสะสมจะหมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และไม่สามารถยกยอดมาสะสมในปีถัดไปได้
 6. ผลการตัดสินของโครงการ MTL Six Packs ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

 

สิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนน E-Sticker ระดับสมาชิกโครงการ MTL Six Packs
Premium(เป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ) Regular(เป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ) Regular
สิทธิพิเศษ
– สำหรับระดับ Premium
– สำหรับสมาชิกทุกระดับการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม E-Sticker ไปเป็นคะแนนสะสม
Smile Point(E-Sticker 1,000 = 1 Smile point)

 

 

 --