ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ MTL SIX PACKS


 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน MTL SIX PACKS (“แอปพลิเคชัน”) มีผลบังคับระหว่างบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ MTL SIX PACKS ซึ่งต่อไปใน ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมโครงการ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • บททั่วไป
 1. เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันโดยการเลือก “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกิดจากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดทำสถิติ การจัดทำแบบสอบถามหรือการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมหรือเพื่อการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและใช้บริการแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันตามสถานะของผู้เข้าร่วมโครงการ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ หรือการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติของอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือการใช้งานใดๆ บนแอปพลิเคชันนี้
 5. เนื้อหา แนวคิด รูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ ข้อมูลทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้นตามที่ปรากฎในแอปพลิเคชันนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการตกลงไม่ทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ขายหรือแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของแอปพลิเคชันนอกเหนือจากการใช้งานตามปกติส่วนบุคคล
 6. กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการให้แก่หน่วยงานของรัฐภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
 7. บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการและพร้อมยึดถือปฏิบัติตามกรอบข้อบังคับของกฎหมายด้านการดูแลรักษาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิในการเลือกที่จะให้หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อข้อจำกัดในการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นกัน
 8. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัทพันธมิตรหรือบุคคลที่สามผ่านทาง แอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมโครงการอาจถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของบริษัทพันธมิตรหรือบุคคลที่สามดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทพันธมิตรหรือบุคคลที่สามดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น
 9. บรรดาหนังสือบอกกล่าว หรือการแจ้งคำบอกกล่าวใดๆ ที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากผู้เข้าร่วมโครงการมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าการส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่ หรือ หมายเลข โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลเดิม เป็นการส่งโดยชอบแล้ว
 10. กรณีมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ MTL SIX PACKS ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้น ๆ เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น แต่เงื่อนไขส่วนอื่นยังคงมีผลใช้บังคับอยู่อย่างสมบูรณ์ และผู้เข้าร่วมโครงการยังคงผูกพันภายใต้เงื่อนไขที่เหลือดังกล่าวนี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่านอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน และอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์นับก้าวได้เพียง 1 อุปกรณ์ ต่อท่าน เท่านั้น
 12. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตในการใช้บริการแอปพลิเคชัน (เช่น การเปิดบัญชีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้สิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหลายบัญชี เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรางวัล การใช้อุปกรณ์นับก้าวเดียวกันกับผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่น) หรือการกระทำอื่นๆอันเข้าข่ายการกระทำที่ไม่สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัล และขอระงับการการใช้งานแอปพลิเคชันในครั้งนี้ และกิจกรรมของแอปพลิเคชันอื่นๆในภายหน้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในทุกกรณี

 

 

 

 --