โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน – 70 ปี

 • คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี
 • แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี

คุ้มครองคงที่ 100%

 • คุ้มครองคงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน – 70 ปี

 • ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นๆ เพียง 4 ปี
  ให้ความคุ้มครองนานถึงครบอายุ 80 ปี
 • รับเงินจ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์

 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน – 70 ปี

 • ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นๆ เพียง 9 ปี
  ให้ความคุ้มครองนานถึงครบอายุ 99 ปี
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา ครบอายุ 99 ปี รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 --